1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje


ČÍST DÁL >

1200 let od narození Metoděje


ČÍST DÁL >

O Sdružení Přátel hradiska sv. Klimenta

Občanské sdružení Přátel hradiska sv. Klimenta (dále jen SPHK) bylo založeno 25. 10. 2012. SPHK je zájmové sdružení a sleduje obecně prospěšné cíle při ochraně a rozvíjení kulturních, duchovních, historických i přírodních hodnot souvisejících s materiálním i duchovním bohatstvím národní kulturní památky hradiska sv. Klimenta a lokality Chřibů. K těmto cílům patří zejména:

a) aktivní spolupráce při obnově a zachování historického místa hradisko Sv. Klimenta a jeho okolí;
b) podpora nových archeologických výzkumů v lokalitě Hradisko Sv. Klimenta a okolí;
c) podpora propagační a publikační činnosti související s lokalitou Hradiska Sv. Klimenta;
d) realizace projektů související s významnými výročími vztahující se k této lokalitě;
e) podpora a realizace zájmových, kulturních a sportovních aktivit v lokalitě Chřibů;
f) shromažďovat příspěvky na údržbu, opravy a propagaci této památky a okolí.

Úkoly a cíle SPHK jsou plněny s přihlédnutím k aktuálním personálním a finančním možnostem SPHK. Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností nejrůznějšího charakteru – zejména:

a) osobní angažovanost členů při obnově, zachování a popularizaci hradiska nejrůznějšího charakteru;
b) péče a ochrana dochovaného stavu hradiska sv. Klimenta a jeho okolí;
c) soustřeďování a poskytování informací;
d) organizování komunikačních kampaní v souladu s cíli sdružení;
e) spolupráce s orgány státní správy, Národním památkovým ústavem, dotčenými organizacemi, církvemi a jinými občanskými sdruženími;
f) účast při jednáních a řízení se správními i volenými orgány;
g) osvětová činnost.

Zájemci o členství ve sdružení mohou zasílat své žádosti s písemným uvedením osobní motivace pro své působení ve sdružení na email: sphk@klimentek.cz

Veškeré záměry a možnosti plnění cílů SPHK závisí také na finančních možnostech. Proto upřímně děkujeme všem, kterým není osud hradiska sv. Klimenta lhostejný a chtějí jej podpořit formou daru na oficiálním účtu SPHK vedeném u Komerční banky Kyjov: 107-4128720267/0100.